ร้อยเอ็ดมีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน 61,738 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1)มีแนวโน้มลดลงเมื่อ2กย62

ร้อยเอ็ดมีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน 61,738 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1)มีแนวโน้มลดลงเมื่อ2กย62

/PALANCHAI TV/ชสอท.สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด รับรายงานจาก นายเกรียงไกร จิตธรรม เลขาศูนย์ฯ ที่รายงานต่อ ต่อสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 12.00 น ว่า.

จากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จากลำน้ำยังเอ่อล้น เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่าน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง,1.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้รับอิทธิพลจาก พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ทำให้มีฝนตกหนัก ซึ่งทำให้น้ำท่วมฉับพลันและไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่,1.3 วันนี้ (2 กันยายน 2562) มีฝนตกหนักลงมาอีกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพล พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้เริ่มมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และในหลายอำเภอ

จังหวัดร้อยเอ็ดมีประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี รวม 11 ตำบล 37 หมู่บ้าน (ประกาศยุติสถานการณ์แล้ว ทั้ง 3 อำเภอ),2.2 กรณีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน 61,738 ครัวเรือนได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย และอำเภอจังหาร
ความเสียหายเบื้องต้น พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 319,962.25 ไร่ ได้แก่- ข้าว 312,962.25 ไร่- พืชไร่ 4,750 ไร่- พืชสวน 2,250 ไร่ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 543 หลัง,โรงเรียน 59 แห่ง (สพม. 27 จำนวน 21 แห่ง, สพป.รอ.เขต 1 จำนวน 38 แห่ง),สิ่งสาธารณประโยชน์- พนังกั้นน้ำ 7 แห่ง- สะพาน 9 แห่ง- ฝาย 7 แห่ง

– ถนน1) ถนนที่มีน้ำท่วมขัง 13 จุดสามารถสัญจรได้ 7 จุด (ทล.214 จำนวน 3 จุด,ทล.23, ทล.2043, รอ.2016 และ รอ.2027) ไม่สามารถสัญจรได้ ๖ จุด (ทล.232 จำนวน 2 จุด, รอ.2051 จำนวน 2 จุด, รอ.4011 และ รอ.4078),2) ถนนขาด 3 จุด (รอ.3033, รอ.4035, รอ.4078), 3.5 ผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1) อ.เมืองร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2562,จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562,คำสั่งการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด,ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562

สถานการณ์ลำน้ำยัง อำเภอเสลภูมิ ขณะนี้มีระดับน้ำสูงกว่าคันพนังกั้นน้ำและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรบางส่วน ทั้งนี้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับทหาร มทบ. 27 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตลอดจนประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เรียงกระสอบทรายเป็นแนวกั้นเสริม เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และอำเภอเสลภูมิ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 (นพค.54) ได้นำกำลังพลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และรถสะพานหนุน 2 คัน ซึ่งระดับน้ำทรงตัว มีแนวโน้มลดลง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดโทร./โทรสาร
๐๔๓ ๕๑๓ ๐๙๗

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-