ปราจีนบุรี ….องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจัดงาน”วันส้มโอหวาน ของดีศรีมหาโพธิ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ปราจีนบุรี ….องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจัดงาน”วันส้มโอหวาน ของดีศรีมหาโพธิ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ (บ้านโป่งไผ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันส้มโอหวาน ของดีศรีมหาโพธิ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
กล่าวรายงาน ตามที่อำเภอศรีมหาโพชิ จังหวัตปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดงาน วันส้มโอหวาน งานของคื
ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ดำเนินงาน โดย นายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม ณ สนามกีฬาศรีมหาโพธิ (บ้านโบงไผ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลทำตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดให้มีการประกวดขนาตและคุณภาพของส้มโอ พันธ์ขาวน้ำผึ่ง พันธ์ทองดี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดที่ส่งเข้าประกวตจะต้องเป็นของเกษตรกรเอง โดยคณะกรรมการจะทำการตัดสินต่อเมื่อมีผู้ส่งผลผลิตเข้าประกวดในแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า ๑๐ราย ภายในงานยังมีการประกวดธิดาส้มโอหวาน โดยมีแต่ละหมู่บ้านในตำบลท่าตูมส่งสาวงามที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเข้าประกวด มีหน่วยงาน ข้าราชการต่างของอำเภอศรีมหาโพธิ สมาชกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลท่าตูม โรงพยาบาลเอกชน บริษัทห้างร้านในอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

////บุญรอด ปราจีนบุรี///รายงาน