หน่วยงานที่รับผิดชอบรุดสำรวจสภาพถนนทางเข้าบ้านพังคอง เร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบรุดสำรวจสภาพถนนทางเข้าบ้านพังคอง เร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านพังคอง หมูที่ 10 และหมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนหนักถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางสัญจรลำบาก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อชาวบ้านจะได้สัญจรสะดวก ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ช่วงทางเข้าบ้านพังคองผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกไปตามถนนจนถึงบ้านพังคองหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 5 เกิดการพังชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
นายหงษ์ ชาลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวว่า ถนนเส้นดังกล่าวได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวงชนบทเมื่อปี พ.ศ. 2546 กล่าวคือถนนสายทางแยกทางหลวง-บ้านพังคอง รหัสสายทาง มห.ถ.41-003 ระยะทางประมาณ 3,920 เมตร ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางซึ่งได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปี มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างอยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้เล็งเห็นความสำคัญของถนนสายดังกล่าว เนื่องจากเป็นสายทางที่ประชาชนใช้สัญจรหลายหมู่บ้านจึงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตลอด และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากถึง 9,250,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกจะดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง ดังนั้นจึงได้ส่งโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง และในขณะเดียวกันได้มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะยาว
นายหงษ์ ชาลือ กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมเส้นทางโดยตั้งไว้จำนวน 352,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการซ่อมแซมจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร / รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177