จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6พร้อมมอบโล่รางวัลดีเด่นและเงินกองทุนบุญผะเหวด29มิยนี้/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6พร้อมมอบโล่รางวัลดีเด่นและเงินกองทุนบุญผะเหวด29มิยนี้

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่สามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จ กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และระดับดี จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีมอบเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ของจังหวัดร้อยเอ็ด / การใช้ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน / สรุปผลตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร / ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 / ข้อมูลและแผนการรับบริจาคโลหิต / การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 / สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) / แผนการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2563
จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศท่ีเริ่มคลี่คลาย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติผ่อนปรนให้วัดทุกแห่งสามารถ กลับมาทำกิจกรรมทางศาสนาทุกอย่างได้ตามปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) คือ การดำเนินการ มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2563 ทางวัดสามารถจัดกิจกรรมทำบุญได้ตามปกติ และจัดพิธีเวียนเทียนได้ แต่ต้องดำเนินตาม
ข้อปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่างของพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ขอให้ 1.ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ ควบคุมโรคตำบล ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการได้ประสานแจ้งแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำกับทางวัดต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมนี้ขอให้ท่านนายอำเภอได้กำชับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นได้ช่วยสนับสนุน ในการจัดระเบียบพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการประกอบพิธีโดยเฉพาะช่วงพิธีเวียนเทียน และประชาสัมพันธ์ให้มีการลงทะเบียนเข้า – ออก ทุกครั้งด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และกระชับพิธีการในการประกอบพิธีกรรมให้สั้นลงเพื่อลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อโควิด-19

2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ฝากทางสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ด้วย รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทางส่วนกลางว่าได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม ไว้อย่างไรบ้าง

3. แพลตฟอร์มไทยชนะ
ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ได้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อขอ QR CODE สำหรับติดที่บริเวณทางเข้าออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อ ราชการหรือติดต่องานได้สแกนเข้า-ออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการไว้ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งการประเมินองค์กรนั้นๆ และการติดตาม สืบสวนกรณีมีผู้ติดเชื้อขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

4.การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้เกิดความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ขอให้ท่านนายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ได้ตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตท้องที่ของตนเองและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทำพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับในระดับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันให้ครอบคลุม ทั้งจังหวัดด้วย ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดของตนเอง
ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับสถานีตำรวจภูธรทุกท้องที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ซักซ้อม เจ้าพนักงานจราจร ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้มีความคล่องตัว และเคร่งครัดการรักษาวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย สำหรับโครงการก่อสร้างถนนที่กระทบต่อการจราจร และอาจมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำในฤดูฝน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งรัดการบริหารสัญญา กำชับเรื่องการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้าย/สัญญาณเตือน ระบบไฟส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ