ร้อยเอ็ดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.)เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก94โครงการเงินกว่า588ล้านบาท

ร้อยเอ็ดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.)เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก94โครงการเงินกว่า588ล้านบาท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (กบจ.) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมมีการกำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ในลักษณะที่มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการได้ดังนี้ กรอบวงเงินของจังหวัด 588,237,991 บาท จำนวนโครงการ 94 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 588,236,987 บาท แบ่งเป็นโครงการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ จังหวัด จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 269,521,695 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 65 โครงการ วงเงิน 318,715,292 บาท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ตามที่มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดำเนินโครงการที่การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน สามารถดำเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนำไปดำเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด