ผู้ว่าฯนราธิวาสออกคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ฉบับที่ 2

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสออกคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ฉบับที่ 2

จังหวัดนราธิวาสโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2455/2564 เรื่องจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.ให้ด่านตรวจความมั่นคง/จุดสกัด เป็นด่านตรวจ/จุดสกัด เพื่อคัดกรองโรคด้วย
2.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด เข้ามาในจังหวัดนราธิวาสโดยทางบก ทางอากาศและทางรถไฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังต่อไปนี้
-สแกน QR code นราชนะเพื่อแจ้งประวัติการเดินทาง การให้ข้อมูลการกักตัวที่บ้าน การแจ้งสถานการณ์และข้อมูลการติดต่อหน่วยบริการ โดยการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชั่น ไลน์
-รายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอ
-รับการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนด โดยจังหวัดนราธิวาสจะพิจารณารูปแบบหรือชนิดการกักกันตัวจากผลการคัดกรองโรคโดยบุคลากรสาธารณสุข
*ยกเว้นผู้เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดภายใน 1 วันไม่ต้องรับการกักตัวแต่ต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
-ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์หนังสือพิมพ์เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
-ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคมการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่างๆ
-ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน

-เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ
ทั้งนี้ผู้เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะต้องปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่สงเคร่งครัด โดยให้อำเภอพิจารณากำหนดจุดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เพื่อคัดกรองโรคให้ครอบคลุมพื้นที่ ตำบล ชุมชน และหมู่บ้านที่รับผิดชอบโดยมอบอำนาจให้นายอำเภอมีอำนาจในการพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อประจำด่านตรวจ/จุดสกัดทั้งกล่าว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสกำหนด
ทางด้านแนวทางการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด
1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ หมอชนะ และสแกนQR Code นราชนะ เพื่อแจ้งประวัติการเดินทาง การให้ข้อมูลการกักตัวที่บ้าน การแจ้งสถานการณ์และข้อมูลการติดต่อหน่วยบริการโดยการเพิ่มเพื่อนทางแอปพิเคชั่นไลน์
*หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท สั่ง ณวันที่ 1 พฤษภาคม 2564