จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565

🔴จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565

========
🔻🔻🔻🔻
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 เล่ม โดยจังหวัดได้พิจารณามอบให้แก่ผู้เหมาะสม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์

ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” เนื้อหาประกอบด้วย พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น