พะเยา…สปป.ลาวเปิดการยกระดับด่านปางมอญ อย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายมั่นใจการยกระดับด่านของทั้งสองฝ่าย จะทำให้เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศดีขึ้นอย่างแน่นอน

พะเยา…สปป.ลาวเปิดการยกระดับด่านปางมอญ อย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายมั่นใจการยกระดับด่านของทั้งสองฝ่าย จะทำให้เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศดีขึ้นอย่างแน่นอน

วันที่ 1 ก.พ.2563 ท่านทองสะหวัน พรหมวิหาร รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานเปิดการยกระดับด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณที่ทำการด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรองเจ้าแขวงไชยบุลี โดยฝ่ายไทยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , เอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาว , นางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอภูซาง ด้านฝ่าย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง , เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่ง สปป.ลาว ประจำ ราชอาณาจักรไทย , ท่านยรรยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี รวมถึง รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว เจ้าเมืองต่างๆในแขวงไชยะบุลี ภาคเอกชน และนักธุรกิจของทั้งสองประเทศร่วมในพิธี

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศยกระดับด่านประเพณีปางมอญ เมืองคอบแขวงไชยบุรีเป็นด่านสากล ปางมอญ ตามที่ รัฐบาล สปป.ลาวได้มีมติเห็นชอบในการยกระดับ ด่านประเพณี ปางมอญเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ให้เป็นด่านสากลปางมอญ เพื่อให้มีความทัดเทียมเท่าเทียมกับด่านสากลบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ได้มีการยกระดับมาก่อนหน้านี้ตามการเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ของ สปป.ลาว โดยการยกระดับดังกล่าว จะทำให้ เกิดการพัฒนาในเรื่องของด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำให้เศรษฐกิจ มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อ ทั้งสองประเทศ โดยการยกระดับการประเพณี ปางมอญเป็นด่านสากลบางมอญนั้น เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ในการประชุม เจ้าแขวง และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน – ลาวไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี ค.ศ.2017 ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศ สปป.ลาว

ทั้งนี้ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มติเห็นชอบอนุมัติ ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 28 กันยายน และเปิดเป็นด่านฯ ไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อมีการยกระดับของทั้งสองประเทศแล้ว จะทำให้ เกิดการขยายตัวในเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นประตูด่านเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางภาคเหนือของ สปป.ลาว และภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เส้นทางการเปิดด่านในครั้งนี้ ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยผ่านทางจังหวัดพะเยาไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบางด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ คือระหว่างแขวงไชยบุรีและจังหวัดพะเยา รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว รวมถึงเกิดด้านการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย…

ทั้งนี้หลังจากทำพิธีเปิดด่านฯเรียบร้อยแล้ว ท่านทองสะหวัน พรหมวิหาร รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และผู้ที่มาร่วมพิธีของทั้งสองประเทศได้เยี่ยมชม ที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ในด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีด้วย…