งานรวมชนเผ่าไทอีสาน สืบสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒธรรม

งานรวมชนเผ่าไทอีสาน สืบสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒธรรม

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานรวมชนเผ่าไทอีสาน สืบสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒธรรม โดยมีนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาตำบลบ้านค้อ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานและประชาชนร่วมพิธีเปิดงานรวมชนเผ่าไทอีสาน สืบสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ณ วัดชัยภูมิ บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานประเพณีบุญข้าวจี่เป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งถือเป็นจารีตที่ปฏิบัติสืบมาว่า เมื่อได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวใหม่หากได้มีการจัดทำบุญประเพณีถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนถือว่าได้อานิสงค์มาก ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลบ้านค้อได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดประเพณีอันดีงาน จึงร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่ เพื่อสร้างเสริมพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านค้อ และตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นทราบและเข้าใจ ภาคภูมิใจในบุญประเพณีของชาวอีสานตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เรียนรู้ ปฏิบัติตามจารีตประเพณีและถือปฏิบัติศีลธรรมอันดีงามในท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177