สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ 1 พ.ย. 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนงานของจังหวัดสตูล ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/ผอ.สวท.สตูล ร่วมเป็นเกียรติ และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และอาสาพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 46 คน เข้าร่วม
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยการดำเนินงานที่เน้นหนัก คือ “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ” ประกอบด้วย 1. สตูล…สะอาด คือ การสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การคัดแยะขยะต้นทางและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. สตูล…สะดวก คือ ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สตูล…สบาย คือ คุณภาพชีวิตดี มีความสบายสไตล์สตูล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การจัดระเบียบสังคมและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 4. สตูล…สร้างสุข คือ คนสตูลสร้างสรรค์ปันสุข สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน และกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ 5. สตูล…สามัคคี คือ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ต่อไป

ด้านนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ 2565 และให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดสตูล อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี ให้แก่นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์ พัฒนาการอำเภอมะนัง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ให้แก่ นางสาวอรปรียา ติงสา อสพ.รุ่นที่ 72 อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล