สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษจัดฝึกอบรมเครือข่ายวิทยากร ปีงบประมาณ 2564

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษจัดฝึกอบรมเครือข่ายวิทยากร ปีงบประมาณ 2564

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิทยากรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน และรับการสนับสนุนจาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย น.ส.สุดาลักษณ์ พรหมชุณห์ หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายกุศล ทิพย์โอสถ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอนุสรณ์ ชาติชูเหลี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถฯ น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล และนางสุพิน ศรีเลิศ ผู้ดำเนินการจัดสัมมนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นวิทยากรภายนอกได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เรียนรู้แนวทางในการสอนงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้บรรยาย บทบาทหน้าที่การเป็นวิทยากรเครือข่ายการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดของวิทยากรให้แก่วิทยากรนอก เพื่อให้วิทยากรมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านบุคลิกภาพการสื่อสารและการแต่งกายที่เหมาะสมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ด้านการบริการและการทำงานรวมถึงการทำหน้าที่การสอน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการแสดงให้เห็นถึงมีจิตใจที่รักงานบริการมีความน่าเชื่อถือพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ