จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามสาเสพติด กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามสาเสพติด กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109/ข่าว

วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานรับฟังการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2564 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ในที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส. ภาค 3 และ ปปส. ภาค 4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด และพิจารณาปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลการดำเนินงานในด้านการป้องกัน คือ ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยการส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้โดยตรง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในสถานศึกษา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
การจัดชุดปฏิบัติการระดับจังหวัดอำเภอออกตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคม Re-x-ray ผู้ค้า ผู้เสพและผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงโดยขบวนการประชาคมหมู่บ้าน , ในด้านการปราบปราม คือ จับกุมบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้น บุคคล/สถานที่เป้าหมายหรือพื้นที่เสี่ยงหรือเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด , ในด้านการบำบัดรักษา คือ การบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจ การบำบัดฟื้นฟูระบบบังคับบำบัด และการบำบัดฟื้นฟูระบบต้องโทษ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109/ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด