จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมสิ้นเดือนมอบรางวัลแหนบทองคำและดีเด่นด้านต่างๆเตรียมผ่อนคลายเปิดเรียนผสมผสานพร้อมรับมือน้ำท่วม

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมสิ้นเดือนมอบรางวัลแหนบทองคำและดีเด่นด้านต่างๆเตรียมผ่อนคลายเปิดเรียนผสมผสานพร้อมรับมือน้ำท่วม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8 / 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี, นายชนาส ชัชวาลวงศ์, นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน ดังนี้
1.พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด)
2.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด)
3.พิธีมอบสื่อพัฒนาการเด็กและอาหารเสริมสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2564 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด)
4.พิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัล และใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด)

ทางด้าน นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณทุกอำเภอและทุกส่วนราชการในการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนทำให้สถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดดีขึ้นตามลำดับ พบผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

พร้อมย้ำให้ทุกอำเภอได้เตรียมมาตรการผ่อนคลายตามแนวทางของ ศบค. พร้อมให้ทุกอำเภอได้ประชุมหารือวางแนวทางโดยจังหวัดจะจัดแบ่งสีของอำเภอโดยใช้เกณฑ์ด้านวัคซีนเน้นกลุ่ม 608 และปัจจัยการติดเชื้อภายในพื้นที่เป็นตัวกำหนดมาตรการผ่อนคลาย
ในส่วนการเปิดโรงเรียน ขณะนี้จังหวัดได้วางแนวทางโดยกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ซึ่งได้เปิดการเรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ โดยในระยะต่อไปจังหวัดจะเริ่มให้แต่ละอำเภอพิจารณาความเหมาะสมและทยอยทดลองเปิดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด
และในส่วนสถานการณ์น้ำของจังหวัดร้อยเอ็ด จะมีฝนตกมากขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัย ซึ่งจะมีการจัดทำแผน และขุดลอกลำน้ำ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการสำรวจจัดทำแผนในระดับท้องถิ่น ให้ชลประทานจัดทำแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดอุทกภัย และให้ทางนายอำเภอระดมทรัพยากรให้พร้อม เพื่อที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัย ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด