พังงา-น้องมาดีลงพื้นที่ทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565

พังงา-น้องมาดีลงพื้นที่ทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565

ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา
ที่สถานีบริการน้ำมันภูทองเซอร์วิส ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาหรือคุณมาดี เข้าพบนายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมชี้แจงถึงที่มาของโครงการและความสำคัญของการทำสำมะโนฯ และขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป
นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ ฯลฯ โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่ตามสถานการณ์โควิด-19 การสำรวจในครั้งนี้จะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการปฏิบัติงาน โดยน้องมาดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องมาดี

ขณะที่นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ ได้กล่าวเชิญชวนว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่และผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งจะทำการสำมะโนในเรื่องของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอยากให้ท่านให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็จะได้นำไปใช้ เป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ข้อมูลที่ถูกต้องและจะทำให้การนำไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายของประเทศนี้จะได้ถูกต้องตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างชัดเจนและประหยัดงบประมาณ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพังงาและทุกท่านที่ประกอบธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ที่จะทำการสำมะโนฯเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบไปใช้ในอนาคตต่อไป