ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

บ่ายวันนี้ ( 31 พ.ค.64 ) ที่ ห้องประชุมคลังจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 หรือ การประชุม กปช.จบ โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบาย และ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และ ระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดจันทบุรี ปี 2564 ให้สอดคล้องกับประเด็นการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขยายผล มติ ครม./

ประเด็นเร่งด่วน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการประชาสัมพันธ์มาตรการ การแก้ไขปัญหาโรคโควิด – 19 ในจังหวัดจันทบุรี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก