ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประธานในพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 62 ผลัดที่ 1 ณ อาคารเรียน 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประธานในพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 62 ผลัดที่ 1 ณ อาคารเรียน 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียน 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีฯ

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ กล่าวว่าการรับราชการทหารนั้นถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญ ของชายไทยทุกคน ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะแผ่นดินนี้ ในอดีตบรรพบุรุษของเราได้เอาเลือด เนื้อและชีวิตเข้าแลกไว้ เพื่อปกป้องรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย และมีประเทศไทยสืบทอดเป็นมรดกถึงพวกเราทุกวันนี้ จึงเป็นหน้าที่ของทหาร และพวกเราทุกคนที่จะต้องปกปักรักษาผืนแผ่นดินนี้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของพวกเราสืบไป เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำไว้ และการเป็นทหารนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูงยิ่ง แม้แต่ชีวิตทหารก็ยอมสละได้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย และความเป็นไทยของชาติตลอดจนความผาสุกของประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้นในการที่ทหารใหม่ได้เข้ารับราชการเป็นทหาร จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงยิ่ง สมควรได้รับการสรรเสริญและเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ

จากความสำคัญดังกล่าว กองทัพบกจึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ โดยจะเริ่มทันที ณ สถานที่ที่มารายงานตัวได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด สู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการ เดินทางไปยัง มณฑลทหารบก หรือหน่วย สังกัดของทหารกองประจำการเพื่อเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งญาติและครอบครัวจะได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และเพื่อได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ที่สำคัญกองทัพบกจะเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยค่ายทหารจะจัดการบริการให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม อาทิ สถานที่พักคอย อาหาร – เครื่องดื่ม บริการตรวจสุขภาพ การแสดงของหน่วยดุริยางค์ จัดยาพาหนะรับ – ส่ง เป็นต้น

ซึ่ง“กิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารใหม่ในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งเรื่องมาตรการฝึก ระบบการบังคับบัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. พ.อ. พิศิษฐ์ กันทะใจ