วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้อมูล Hotspot จากดาวเทียมของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda)

วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้อมูล Hotspot จากดาวเทียมของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา12.45น.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ขออนุญาต นำเรียนข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ประจำ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ช่วงบ่าย 12.45 น. จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS
ตรวจพบจุดความร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งหมด 29 จุด ดังนี้
อ.สามเงา 19 จุด ลำดับที่ 1-19
อ.แม่ระมาด 5 จุด ลำดับที่ 20-24
อ.พบพระ 4 จุด ลำดับที่ 25-28
อ.วังเจ้า 1 จุด ลำดับที่ 29

ที่มาของข้อมูล : จากการรับสัญญาณดาวเทียมของ GISTDA
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
หมายเหตุรายงานข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ฉบับนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงรวมกับสถิติประจำวันได้ ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการในพื้นที่เพื่อระงับเหตุเท่านั้น
ข้อมูลรวมสถิติจุดความร้อน (Hotspot) ให้รอสรุป ในวันถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

นายศิรวุฒิ กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ ทสจ.ตาก ผู้รายงาน