ณัฐพล รมว ศธ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 29 พร้อมชูอาชีวเป็นแกนนำพัฒนาชาติ

ณัฐพล รมว ศธ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 29 พร้อมชูอาชีวเป็นแกนนำพัฒนาชาติ

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 19:00 น. ณ เวทีกลางโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการต้อนรับของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายณรงค์ แผ้วพลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ และเจ้าภาพร้อยเอ็ด ในการจัดงานประชุมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ จาก 419 สถานศึกษา การแข่งขันทุกสาขาวิชาจำนวน 104 รายวิชา การจัดนิทรรศการองค์การมหาชนดีเด่น,สมาชิกดีเด่น,โครงการภายใต้การนิเทศการให้บริการสอน 108 อาชีพและการให้บริการ fix it center

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้การดำเนินงานจัดพิธีกรรมองค์การนักวิชาชีพในทุกสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน,เพื่อให้สมาชิกองค์การฯ ครูที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมนำแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการ วิชาชีพให้ก้าวสู่สากลต่อไป,และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ได้แนะนำคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ได้แก่ นายสหัสวรรษรัตนพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายกองค์การ,นางสาวชนิสรา งูดูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล เลขานุการ โดย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ชมการแสดง

พร้อมได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น,ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการดีเด่น,ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพที่ดำเนินการดีเด่นและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว